Theo đó, Chương trình phát triển đô thị Hải Dương được nghiên cứu trên toàn tỉnh, gồm: 10 huyện, 1 Thị xã , 1 thành phố  trên tổng diện tích 1.656km2. Đây là cơ sở để lập chương trình phát triển cho từng đô thị, lập đề án nâng loại đô thị; thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Hải Dương xây dựng hệ thống 20 đô thị (giai đoạn 2030 có 58 đô thị). Chương trình sẽ nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị, nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 33,98%.

Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hải Dương tiếp tục nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị, nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 46,13%.

Giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục nâng cấp một số đô thị và thành lập mới thị trấn, mở rộng ranh giới hành chính đô thị, hoàn chỉnh hệ thống đô thị phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt 51,84%.

Chương trình phát triển đô thị, tỉnh Hải Dương cũng đề ra các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị cần đạt được đến năm 2030 trên lĩnh vực dân số, chất lượng đô thị, hạ tầng xã hội đô thị. Về chất lượng đô thị đến năm 2030: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m2/người, nhà ở kiên cố đạt 85%; Tỷ lệ đất giao thông đô thị loại I, loại II đạt trên 25%; loại III, IV, V đạt 20% đất xây dựng đô thị trở lên.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đô thị loại I, II, III đạt trên 20%; loại IV, V đạt khoảng 10% trở lên. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch tại các đô thị loại I đến loại IV đạt 100%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày đêm; đô thị loại V đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 100 lít/người/ngày đêm.

Tỷ lệ thất thoát nước dưới 15%. Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước đạt 80% diện tích lưu vực; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt 70% trở lên; 100% các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm.

Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%; Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90%; chất thải rắn, khu công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị loại I đến loại II đạt 100%; các đô thị loại III, loại IV, loại V đạt 90% chiều dài các tuyến đường chính và 85% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng. Đất cây xanh đô thị đạt bình quân khoảng 12 m2/người; trong đó đất cây xanh công cộng khu vực nội thị khoảng 5m2/người.

Vừa qua, HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua Nghị quyết về đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 1 thuộc tỉnh Hải Dương. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh khóa XVI cũng vừa thông qua Nghị quyết đề án thành lập thành phố Chí Linh.